JVCKENWOOD giới thiệu nhãn bảo mật mới

JVCKENWOOD improved product features by adding security label to guarantee and authenticate KENWOOD radio products.

JVCKENWOOD nâng cao tính an toàn bằng cách thêm nhãn bảo mật để đảm bảo tính xác thực cho các sản phẩm bộ đàm KENWOOD.

Special Coding have been embedded into stickers to trace and identify products. JVCKENWOOD aims to eliminate anti-tampering or anti-counterfeiting.

Một mã hóa đặc biệt được nhúng vào trong tem nhãn để theo dõi và nhận diện sản phẩm. Mục đích của JVCKENWOOD là loại bỏ hàng nhái hay còn gọi là chống hàng giả.

These measures are to safeguard and ensure JVCKENWOOD customers that products are manufactured and produced by them. Security labels used have been coded and can identify its’ authenticity when checked.

Biện pháp này để bảo vệ và đảm bảo với các khách hàng rằng các sản phẩm được sản xuất bởi JVCKENWOOD. Nhãn bảo mật đã được mã hóa có thể nhận diện tính xác thực khi kiểm tra.

Security measures made in placed by JVCKENWOOD are not visible to the human eye and will need special instruments for checking.

Biện pháp bảo mật được JVCKENWOOD thực hiện không thể dùng mắt thường để phân biệt mà sẽ cần những thiết bị đặc biệt để kiểm tra.


THÔNG ĐỊÊP CHO CÁC NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ:

Hidden Script and Nano coding have been coded into stickers to ensure that checks can be done with special instruments used to determine the authenticity of the product.

Hidden Script và Nano coding được mã hóa trong từng tem nhãn để đảm bảo rằng việc kiểm tra có thể thực hiện bằng các thiết bị đặc biệt được sử dụng để xác định tính xác thực của sản phẩm.